Journal archive for Google Scholar Robot!

Monthly Quarterly Journal of Economic Research and Policies

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادیVolume 22, Number 1 (2022-5)


طراحی یک سیستم پیش هشدار بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کارآمدی سازو کارهای ایجاد شده توسط دست اندرکاران آموزش و پرورش گیلان در دستیابی به شاخص های توسعه ، خودکفایی و پیشرفت براثر تحریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انواع متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت و عملکرد بازار سهام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چرا بنگاه ها می میرند؟ بررسی تجربی از مرگ و خروج بنگاه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین مزیت نسبی تولید و صادرات برق با استفاده از رهیافتDRC (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر نیروی‌ انسانی بر رفتار چسبنده شرکت‌ها در برخورد با هزینه‌های عمومی، اداری و فروش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 11 (2022-3)


Volume 21, Number 9 (2022-1)


تطبیق تعامل چهارگانه دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه در ایران و کشورهای ژاپن، آلمان، استرالیا، آمریکا و مصر با ارائه راهکارهای برای ایران در نظام تحقیق و توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارایه مدل اندازه گیری وضعیت پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک شرکت : با یک رویکرد چندبُعدی برای بخش بانکداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش محیط صنعت بر ارتباط بین اعتبار تجاری و همزمانی قیمت سهام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزش پول و روش‌های چهارگانه تغییر آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر شاخص عملکرد زیست محیطی در کشورهای منتخب (کشورهای گروه دی هشت و کشورهای صادر کننده نفت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 7 (2021-11)


کاربرد زنجیر مارکوف در بانک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین رابطه ساختار جریمه و فرار از پرداخت مالیات (یک تحلیل ریاضی – تطبیقی با قوانین مالیاتی ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحولات نرخ باروری طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر کووید-19 بر تحولات تکنولوژیکی مدیریت منابع انسانی و عملکرد کارمندان و ارایه الگوی اقتصادی مدیریت منابع انسانی بعد از گذار از ویروس مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر فساد بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در باب اخلاق بازاریابی عصبی و بازاریابی حسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 5 (2021-9)


بررسی اثرات نامتقارن توسعه‌مالی بر تراز تجاری با استفاده از مدل غیرخطی NARDL
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معمای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران (آیا مشوق‌های سرمایه‌گذاری مؤثر هستند؟)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی توسعه بازارهای مالی بر تأثیرپذیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی از نوسانات قیمت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر خصومت اقتصادی بر قوم گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه مدیریت دانش بر مسئولیت اجتماعی در ادارات کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر پاندمی کرونا بر روند سودآوری شرکت های صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2021-7)


تشریحی گام به گام مدیریت ریسک عملیاتی بانکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین نقش و جایگاه نهاد حاکمیت در توسعه بیمه‌های زندگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیردرصدسهام هیات مدیره براجتناب مالیاتی با نقش تعدیلگرکیفیت حسابرسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگوی راهبردی از توسعه قابلیت های صنعت نفت و گاز با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقشه عقلانیت محدود:روانشناسی برای اقتصاد رفتاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وقوع آربیتراژ در اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در ایران: رویکرد انتقادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2021-5)


نقش تکنولوژی مالی در پیش بینی انتشار ویروس کووید 19
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد میزان تقاضای اجتماعی آموزش عالی ( پیش بینی دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تا سال 1399)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تنگناهای مالی بنگاه ها بر رکود اقتصادی: شبیه سازی محدود مبتنی بر رفتار مصرف کننده و تولید کننده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل عوامل تعیین‌کننده ارزش‌آفرینی بانک (مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر خسارت تاخیر تادیه در عقود اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شاخصهای حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 11 (2021-3)


مروری بر پژوهش های نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه مدل‌های کسب‌وکار صنعت بانکداری بر اساس آنتولوژی استروالدر( مطالعۀ موردی: بانک‌های ملی و سرمایه در استان زنجان با رویکرد کمی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر تکانه‌های بازده سهام بر نرخ بیکاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی توانایی مدیریت در کاهش استراتژی‌های جسورانه مالیاتی در شرکت‌هایی با اتخاذ راهبردهای کسب‌وکار متهورانه نسبت به شرکت‌هایی با اتخاذ راهبردهای کسب‌وکار تدافعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر بازبودن تجاری و متنوع‌سازی صادرات بر نوسانات تولید کشورهای منتخب در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 9 (2021-1)


بررسی تولید ناخالص داخلی و مزیت نسبی بخش ها ی اقتصادی طی برنامه سوم،چهارم و پنجم توسعه اقتصادی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویر احمد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر چگالی جمعیت بر بهره وری نیروی کار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی راهبردی سیاستهای تجاری جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر اجتناب مالیاتی بر سرمایه‌گذاری کار با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر توانایی مدیریت و راهبری شرکتی: رویکردی نوین در سنجش اجتناب مالیاتی در سطح اقتصاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد توابع تولید واحدهای دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های منتخب)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پویایی صنعت بیمه در ایران با رهیافت زنجیره‌ی مارکوف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد بانک های سرمایه گذاری در جهان و مقایسه آن با بانک های سرمایه گذاری در ایران در راستای توسعه تأمین مالی در بازار سرمایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 7 (2020-11)


تجارت منصفانه و نگرانی های جدید بین المللی در ارتباط با پرداخت یارانه ها و اصل رفتار ملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پویایی رژیم‌ها و اثرات سرریز بین بازارهای نفت، ارز و سهام در ایران: رهیافت مارکوف سوئیچین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در عملکرد مدیریت از دیدگاه مدیران با سابقه سازمان های دولتی مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک شهرستان زابل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: تأکید بر نقش عوامل نهادی و فرهنگی (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چرایی تعطیلی واحدهای تولیدی استان ایلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل موثر بر اعتماد سازی در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه دانا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 5 (2020-9)


بررسی هم حرکتی در بازارهای نفت و تورم در ایران با رهیافت اکونوفیزیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه رفتار تولید کنندگان صنعت چوب کشور در صادرات غیر نفتی ایران و عملکرد کشورهای همسایه در درآمد های صادراتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل تأثیر بحران کرونا برنرخ ارز و طلا در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عدم‎قطعیت سیاست اقتصادی و قیمت‎گذاری وام‎ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر بهای جهانی نفت خام و فلزات پایه بر رابطه مبادله ی بازرگانی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2020-7)


اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد اخلاقی نظام مالیاتی کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر هزینه های تبلیغات بر عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی یک الگو یکپارچه سازی مالیات های اسلامی و متعارف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تورم در گروه کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تجربی آزمون تئوری علامت‌دهی با استفاده از تکنیک PSM (شواهدی از بازار سرمایه ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مزیت نسبی بخش‌های اقتصادی (با تأکید بر استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2020-5)


بررسی تأثیر سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی فردی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهار تورم در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رهیافت الگوی استقرار طرحهای FDI سرمایه گذاران افغانستانی در استانهای کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه کارکنان شاغل در اداره کل امور مالیاتی خوزستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نحوه قیمت گذاری بنزین و یارانه های آن در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاراتر کردن مدیریت داراییهای عمومی در کرواسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 11 (2020-3)


«تحلیل رابطه بین فاصله از مرکز آموزشی تا محل مسکونی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت اقتصاد ایران و تغییرات بودجه ی کل کشور در سال 1397 و 1398
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی و راه‌های کاهش فرار مالیاتی در اقتصاد ایران (با تاکید برتاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قشربندی و نابرابری اجتماعی: بررسی قشربندی اجتماعی از دیدگاه ماکس وبر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز سرمایه گذار خارجی و پیامدهای سیاست گذاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر متغیرهای توسعه‌ای بر درآمدهای مالیاتی استان‌های کشور (با تأکید بر استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 9 (2019-12)


بررسی رابطه تعادل منطقه‌ای در توزیع اعتبارات عمرانی دولت بامتغیرهای کلان اقتصادی استان‌های کشور (با تأکید بر استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات تکانه ای افزایش قیمت محصولات کشاورزی با وجود نوسانات ارزی، شوک نفتی و تحریم بر نارضایتی های اجتماعی و ادوار تجاری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل فساد اقتصادی اختلاس وراهکارهای پیشگیری آن از منظر علی (علیه السلام) با تأکیدبر بیانیه گام دوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلی برای مدیریت،کنترل و ریشه کنی فساد سیستم‌های اداری با بکارگیری فناوری بلاکچین و الگوریتم ارائه شده برای ادراه مالیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر سیاست های پولی بانک ها بر اشتغال استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکنش رفتاری مدیریت نسبت به فشار بازپرداخت تامین مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 7 (2019-11)


مقایسه توسعه سیاسی و اقتصادی در کشورهای مالزی و هند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد تابع تقاضای واردات سلاح: مقایسه تطبیقی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته منتخب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عدالت و رونق اقتصادی در گرو نظام مالیاتی مدرن و کارا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی و بررسی شوک‌های نفتی بر ادوار تجاری : رویکرد تصحیح خطای آستانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی الگوی تعاملی تاثیرگذاری همزمان مولفه‌های بیش‌اعتمادی مدیران ، عدم قطعیّت تورم و شیوه‌ی تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری شرکتی با در نظرگرفتن شرایط اقتصاد کلان ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر بیمه بر بازاهای مالی با استفاده از روش UVAR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 5 (2019-9)


بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در صنعت بانکداری(مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان ایلام)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیرمتغیرهای کلان اقتصادی بر بازده مورد انتظار سهامداران و عملکرد شرکت ها؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آدام اسمیت؛ اقتصاددان اخلاق‌گرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظامی‌گری و رشد اقتصادی: مبانی و مدل‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل آثار تغییرات قیمت فرآورده‌های لبنی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف-کنندگان در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق شهری ایران با تاکید بر نقش نحوه‌ی تصرف مسکن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2019-7)


مروری بر مبانی بیمه تکافل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی: استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل تقاضای مصرف‌کنندگان انواع گوشت در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رفتار سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مسکن و برآورد ظرفیت بالقوه آن در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2019-5)


بررسی شاخص رفاه اجتماعی طی نیم قرن در مناطق شهری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سیستم توزیع کشور ژاپن (مقایسه تطبیقی با ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی جریان نقد عملیاتی و سود با استفاده از صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم در مقایسه با روش غیر مستقیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل اقتصادی و جمعیتی موثر بر میزان خالص مهاجرت ( در بین 210 کشورعضو سازمان ملل در سال 2016)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه نقش زنان در اقتصاد کشور انگلستان (اشتغال در جامعه و صنعت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر تکانه های نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 11 (2019-3)


بررسی رابطه فساد اقتصادی و نقش نامطلوب آن بر وضعیت اقتصادی و اداری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط میان نرخ سود تسهیلات بانکی و سه متغیر اصلی بازارپول در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تحولات اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم 2018 میلادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مفهوم ریسک سرایت در بازارهای بین‎بانکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه و تحلیل اقلام زیر خط ترازنامه رویکرد بین‌المللی مؤسسه مودیز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین و اولویت بندی موانع توسعه سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش AHP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 9 (2018-12)


سرمایه گذاری در پروژه های شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی ایجاد خوشه‌های صنعتی صادراتی در استان فارس از دید مدیران صنایع با استفاده از شاخص LQ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر نسبت‌های مالی بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکداری خصوصی ایران (مطالعه موردی: بانک دی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ساختار اشتغال بخش‌های مختلف اقتصادی استان فارس طی سال‌های 1396-1392 و پیش‌بینی آن تا سال 1400 (سال‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم): رهیافت اقتصاد پایه و تغییر مکان- سهم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا برابری جهانی دشمن برابری ملی است؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر برخی از شاخص‌های اقتصادی بر نابرابری طی 5 دهه گذشته در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 7 (2018-11)


محاسبه شاخص فلاکت ایران و کشورهای افق 1404 و مقایسه عملکرد دولت‌های مختلف بعد از جنگ تحمیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های اسلامی (مطالعه موردی: بانک‌های توسعه‌ای)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران: رویکرد نوین آزمون باند و علیت تودا-یاماموتو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فناوری اطلاعات؛ ابزار مقابله با تخلفات مالیاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی موضوع «محیط زیست» در مکاتب اقتصاد اخلاقی و اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 5 (2018-9)


تعیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی در استان فارس با استفاده از روش تاکسونومی عددی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمون منحنی آبرامز در بخش دفاعی اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقتصاد سیاسی جرم حکومتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد اقتصادی در پیش‌بینی درماندگی مالی بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران با استفاده از روش زنبور عسل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل اثرگذار بر تولید بخش صنعت در ایران طی سال‌های 1396:4 -1390:1 رهیافت الگوی خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: کشورهای منطقه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2018-7)


بررسی موازنه رشد جمعیت و رشد اقتصادی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار (مطالعه موردی: کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا طی سال‌های 1985 تا 2016)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تطبیقی سیاست‌های توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمون قوانین رشد کالدور در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی دستورالعمل کنترل‌های داخلی سازمان بورس اوراق بهادار در شرکت‌های بورسی سیمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر برخی از عوامل مؤثر بر مصرف انرژی: رویکرد پژوهش‎های تجربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش حکمرانی خوب در تأثیرگذاری مخارج دولت بر بخش بهداشت: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2018-5)


ارزیابی اقتصادی تولید نانورس‌های خوراکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین مفهومی نقش دانش ضمنی در عصر اقتصاد دانش‌بنیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ماهیت اقتصاد مقاومتی و نظریه‌های توسعه اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل آثار تغییرات قیمت فرآورده‌های پروتئینی بر رفاه تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل نظری ارتباط بین اعتماد مالیات‌دهنده و قدرت مالیات‌ستان و اثرات آن بر تمکین مالیاتی؛ با استفاده از چارچوب شیب لغزنده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ابزارها و منابع مورد نیاز جهت مدیریت اموال و دارایی‌های دولت (عمومی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 11 (2018-3)


شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه نشان تجاری در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی ارومیه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و سنجش نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه منطقه‌ای با تأکید بر آمایش سرزمین (نمونه موردی: بخش سلفچگان استان قم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مالیات‌ستانی بهینه در تئوری و عمل گریگوری منیکو متیو وینزیرل، دنی یاگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی موانع، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی رشد و توسعه اشتغال و ارائه راهکارهای تأثیرگذار بر بهبود شاخص‌های اشتغال (مطالعه موردی استان‌های کرمان، لرستان و هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقتصاد مقاومتی در صنعت گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 9 (2018-1)


واکاوی مشارکت زنان در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حسابداری منابع انسانی: حسابداری باارزش‌ترین منبع اقتصادی یک سازمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هدایت کسب‌وکار (حمایت از مشتریان) در بازارهای مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صادرات و عملکرد شرکت: شواهدی از یک کارآزمایی تصادفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صادرات غیرنفتی و واردات کالا در سال‌های 1394 و 1395 بر اساس طبقه‌بندی گستره اقتصادی (BEC)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چشم‌انداز تحولات عرضه و تقاضای نفت در سال 2018 میلادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 7 (2017-11)


بررسی رابطه بین رشد صادرات صنعتی بر ارزش‌ افزوده بخش صنعت با تکیه‌بر تحقیقات و تبلیغات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی بازار جهانی انرژی و چشم‌انداز آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قوانین و مقررات و محیط کسب‌وکار: ماهیت و اثر پروژه‌ سهولت کسب‌وکار بانک جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل کسب‌وکار ابزاری برای سامان‌دهی بانک‌های کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد و بررسی تابع تقاضای برق ایران در سه بخش صنعت، خانگی و کشاورزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 5 (2017-8)


چرخه اقتصاد کلان آمریکا با استفاده از داده‌های خرد (2016-2000)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر فضای کسب‌وکار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید کالاهای ایرانی نسبت به کالاهای خارجی با استفاده از مدل لاجیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش تحریم‌های اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه نسبت سود نقدی تقسیمی با ارزش‌افزوده اقتصادی و ارزش ایجادشده برای صاحبان سهام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2017-7)


بررسی شکاف تولید در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترینگ هودریک– پرسکات و باند– پس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر ادبیات نظریه منطقه بهینه پولی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی راهبردها و راهکارهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد سبک زندگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر شدت اشتغال رشد اقتصادی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقتصاد اسلامی رشد و مقایسه آن با اقتصاد سرمایه‌داری: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی با در نظر گرفتن زکات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2017-5)


بررسی وضعیت بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر محدودیت‌های مالی بر میزان حسابداری محافظه‌کارانه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رفتار سرمایه‌گذاران در کسب‌وکار سنتی و الکترونیکی بورس و اوراق بهادار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمایه انسانی و بهره‌وری نیروی کار در استان‌های ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت ثروت بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مشکل ضمانت‌ها و وثایق در صنایع خرد و کوچک کشور و ارائه راهکارهایی برای آن با رویکرد تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 11 (2017-2)


نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد تابع تقاضای گوشت مرغ در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

سیاست پولی و حباب قیمت دارایی (با تأکید بر نوسانات قیمت سهام)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازیابی و کاهش مطالبات معوق بانکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری در دو گروه کشورهای عضو Mena و کشورهای عضو OECD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهانی شدن و اندازه دولت در ایران: با معرفی شاخص جدید جهانی شدن KOF
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 9 (2017-3)


بررسی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر نظریات مشورتی OECD بر تفسیر موافقتنامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت گردشگری در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه سرمایه‌های خصوصی در مدیریت اقتصاد پایدار شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر تغیرسیاست های ارزی برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط بین فعالیت‌های تروریستی و جنگ بر قیمت جهانی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 7 (2016-11)


انتساب اقلام تعهدی عملیاتی به اجزای رشد فروش و تحریف‌های حسابداری: دیدگاهی ویژه در بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر نظام راهبری شرکتی بر محافظه کاری حسابداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران نسبت به اخبار مذاکرات هسته‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دستیابی به رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به روش‌ها و ابزارها‌ی تأمین مالی؛ با تأکید بر بازار بدهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش مناطق آزاد در بسترسازی برای اجرای محورهای درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 5 (2016-9)


تأملی بر عدالت اقتصادی در نظام فقهی اقتصادی اسلام و رابطه آن با بهره‌وری سازمانی (مطالعه موردی: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر انواع مالیات بر رقابت‌های تجاری بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد اقتصاد مقاومتی در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تأثیر سپرده‌های بانکی بر روند اشتغال در استان‌های ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قانون واگنر در چارچوب مدل رأی‌دهنده میانه در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رتبه‌بندی بازارهای صادراتی ایران جهت ایجاد مراکز تجاری در کشورهای اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2016-6)


بررسی چالش‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در زمینه اجرای نظام بودجه‌ریزی عملیاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی ابزارهای مالی کاربردپذیر (صکوک) در بانکداری و مالیه اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به بازار نفت خام در سال 2015 و چشم‌انداز قیمت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر سطح تجمیع اطلاعات مالی بر کیفیت تصمیمات سرمایه‌‌‌‌‌گذاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه زیان‌های ناشی از تأخیر در وصول مالیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر توزیع نامتوازن جمعیت در شهرها (در قالب پدیده نخست‌شهری) بر ظرفیت مالیاتی (مطالعه موردی: استان خوزستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راهکارهای پیشگیری از آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصلاح یارانه انرژی – آموزه‌ها و مفاهیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های پس از تحریم بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در رشد و توسعه اقتصادی کشورها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حسابداری عملکرد سیستم : رهنمودی برای کنترل و مدیریت محدودیت‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش اعتبارات دولتی بر رشد بخش کشاورزی، مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 11 (2016-3)


نگرشی بر مفهوم مالیه اسلامی با تأکید بر مالیات اسلامی زکات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر بحران مالی سال 2008 بر میزان خودکشی در کشورهای منتخب با استفاده از روش پنل‌دیتا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر نظریه‌های تجارت بین‌المللی مدرن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مالیات‌های محیط‌زیست با تأکید بر وضع مالیات سبز در حفظ حقوق محیط‌زیست در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پول در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پایش عملکرد و رتبه بندی استانها بر اساس شاخص های حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 9 (2015-12)


بررسی نظام‌های نظارتی در بازارهای مالی
| [PDF-FA] | [XML] |

سرمایه‌گذاری صندوق نروژ در سهام: یک صندوق ثروت ملی اروپایی برای اروپا
| [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد مدیریت دانش نسبت به فرآیند داده کاوی در تجارت هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی مخاطره‌پذیری اقتصاد ایران بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رقابت‌پذیری بخش کشاورزی کشورهای منتخب با تأکید بر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بر هزینه‌ها: مطالعه موردی وزارت امور اقتصادی و دارایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 7 (2015-10)


باز‌بینی مخارج دولت
بازبینی مخارج دولت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگزین‌های شرعی برای معاملات ربوی: گامی به‌سوی بانکداری اسلامی
جایگزین های شرعی برای معاملات ربوی: گامی به سوی بانکداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه تجارب بهبود شاخص اخذ اعتبار در کشورهای مورد نظر سند چشم‌انداز، کشورهای حوزه منا و کشور ایران
بررسی و مقایسه تجارب بهبود شاخص اخذ اعتبار در کشورهای موردنظر سند چشم‌انداز، کشورهای حوزه منا و کشورایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم دخالت دولت در مقررات‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی
لزوم دخالت دولت در مقررات‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظام نظارت بر بازارهای مالی؛ مدل یکپارچه
نظام نظارت بر بازارهای مالی؛ مدل یکپارچه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت‌ها و چالش‌های تحقق آن
اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت‌ها و چالشهای تحقق آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 5 (2015-8)


بررسی امکان سنجی استقرار نرم افزار تامین مالی در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی و ارائه راهکارهایی جهت ارتقا کارایی سیستم مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری در ایران از دیدگاه علم اقتصاد در دوره زمانی 1390-1365
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درگیری ذهنی و تاثیر آن در انتخاب برند توسط مشتری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اقتصادی حساب های ملی سلامت در ایران طی دوره 90-1381
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل بازار کار و سیاست های اشتغال زایی اقتصاد ایران با تاکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقدمه‌ای بر روش تحلیل آماری همسان‌سازی بر اساس نمرات گرایش (PSM) در تحقیقات مالی، اقتصاد و حسابداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2015-6)


طرح تحول نظام مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مالیات های اسلامی وجایگاه آن درتامین منابع مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاوشی نو در دیپلماسی اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مزیت نسبی، رقابتی محصولات عمده کشاورزی در استان البرز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی موانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه فواصل اطمینان خودگردان در توابع واکنش آنی و کاربرد آن در سیستم پولی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2015-4)


نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب کار در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر امید به زندگی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا رقابت، رفتار اخلاقی را تباه می‌کند؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم نظارت قبل و حین خرج در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تقابل عدالت و کارایی: اندازه‌گیری تأثیر نابرابری و مالیات‌ها بر رشد اقتصادی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بانک مرکزی و رهاوردی نوین برای برقراری ثبات مالی در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی شاخص‌های توسعه انسانی ایران، مالزی و ترکیه با تأکید بر شاخص اقتصادی در دهه اخیر (2013-2004)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 0 (2015-10)


Volume 14, Number 11 (2015-2)


عوامل اثر‌گذار در اجرای ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه و نقش بازاریابی رابطه‌مند در بخش خدمات آموزشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش آلکایر و فوستر برای اندازه گیری فقر چندبعدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل مطالبات معوق شبکه بانکی استان گیلان طی سال‌های (1392-1391): چالش‌ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشگفتاری بر ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی با تأکید بر آسیب‌شناسی نظام بانکداری بدون ربای ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش آزادی انتقالات ارزی در تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب موافقتنامه‌‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری میان ایران و سایر کشورها
| [PDF-FA] | [XML] |

اثر صادرات کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 9 (2014-12)


بررسی فساد اقتصادی و راه‌های مبارزه با آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر رژیم‌های ارزی مختلف و گزینه مناسب برای امارات متحده عربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی استان خراسان‌جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر استفاده از خدمات الکترونیکی بر رضایت مؤدیان مالیاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد ابزارهای تأمین مالی در سیستم بانکی ایران با تأکید بر مطالعه موردی سیستم بانکی استان‌های خوزستان و خراسان‌رضوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ریسک، مفهوم و کاربردهای آن در اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 7 (2014-10)


بررسی بهره‌وری تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر روی مصرف گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نگرش سهامداران نسبت به بورس و تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت‌های اقتصادی: مطالعه موردی شهرهای اصفهان، کرج، سمنان، همدان، قم، شیراز، زنجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای آرا و نظریات کارل مارکس و ماکس وبر در حوزه نابرابری اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه‌گیری سرمایه فکری و بررسی تأثیرآن بر ارزش بازار سهام شرکت‌ها: با تأکید بر مدل سود باقیمانده (RIM)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل بیمه عمر با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت‌شناختی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه شاخص تغییرات ساختار اقتصادی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 5 (2014-8)


بررسی کارایی شعب بانک ملی بر اساس درجه‌بندی شعب: مطالعه موردی شهرستان اراک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تورم و باز بودن تجارت در ایران: یک تحلیل تجربی (1386-1344)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه مبادله بازرگانی و سیر تغییرات آن در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش دولت در تحول نظام اداری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه‌گیری شاخص رفاه‌اجتماعی طی چهار دهه گذشته در مناطق شهری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2014-6)


تبیین نهادگرایی وگرایش آن به توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل مقایسه ای درخصوص زنان سرپرست خانوار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی روش‌های تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری اسلامی کشورهای مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش مدیریت مالکیت معنوی در توسعه اقتصادی؛ چالش‌ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حذف صفرهای پول ملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحریم ها و تأثیر آن برکسب وکار در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل تجربی اثر بهره‌وری عوامل تولید بر توسعه صادرات غیر‌نفتی (مطالعه موردی‌: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)*
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2014-4)


مالیات سبز (مالیات‌های زیست‌محیطی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر جهانی شدن و سرمایه‌گذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به عملکرد حساب خدمات تراز پرداخت‌های کشور طی دوره زمانی (1390-1386)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موضوع استفاده از نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر در کشورهای صادرکننده نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری در نظام حسابداری دولتی ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و تحلیل محیط کسب‌وکار اقتصاد ایران (2014-2000)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 11 (2014-2)


نگاهی به بازار شکر در ایران طی سال‌های (1391-1380)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی: مورد مطالعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به نظام مالیاتی بخش مسکن در جهان و چارچوبی برای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی و باغی استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به رابطه رشد اقتصادی و تقاضای انرژی در ایران (1386-1353)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

منبع طبیعی نفت و پیشرفت اقتصادی ایران: چالش‏ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 9 (2013-12)


نگاهی اجمالی بر عملکرد برق حاصل از انرژی‌های غیرفسیلی و تجدید‌پذیر در جهان طی سال‌های (2012-2011)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شاخص‌های رقابت‌پذیری ایران و برخی کشورهای جهان از منظر گزارش مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اقتصادی ساختار صنعت بیمه استان قزوین در مقایسه تطبیقی با کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شاخص‌های توزیع درآمد در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مهم‌ترین عوامل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران و ارائه راهکارهایی به‌منظور کاهش آثار منفی آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین نرخ تعادلی ارز و تأثیر انحرافات آن از نرخ واقعی بر بخش‌های چهارگانه اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 7 (2013-10)


jتجدید نظر در مقررات بانکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر در انتخاب شغل در صنعت گردشگری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آثار سیاست‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان تطابق عملیات بانکی کشور با مبانی بانکداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور و امکان‌ ارتقای رتبه ایران در رده‌بندی بانک جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبات معوق بانک‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 5 (2013-8)


تجربه دولت استرالیا در خصوص ارزیابی عملکرد نظام مالی دولت (قسمت دوم)
| [PDF-FA] | [XML] |

جمعیت و خانوارهای کشور از منظر اقتصاد بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1385 و 1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اجمالی بحران محیط‌زیست در ایران حول محور آلودگی هوا و تخریب منابع آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پیامدهای اقتصادکلانی افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرایند خصوصی‌سازی بانک‌ها در کشورهای همسان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2013-6)


تجربه دولت استرالیا در خصوص ارزیابی عملکرد نظام مالی دولت (قسمت اول)
| [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی بر رشد اقتصادی منطقه منا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی موانع پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از مدل شه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین تعهد و عملکرد کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انواع اوراق صکوک در بانکداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2013-4)


چین: تجارت بین‌المللی و الحاق به WTO
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سلامت و راهبردهای پیشگیری از فساد در نظام مالیاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی اجمالی به آثار هدفمندسازی یارانه‌ها بر صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی درخصوص اهمیت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و مزایا و معایب آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات شاخص‌های رقابت‌پذیری ایران طی سال‌های گذشته و جایگاه ایران بین کشورهای منطقه و جهان در سال‌های (2013-2012)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

• جایگاه اقتصاد دانش در ایران با تأکید بر مقایسه تطبیقی میان کشورهای برتر و منتخب منطقه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 11 (2013-2)


Review the Relationship between Free Cash Flow, Cash Flow Operating and Earning Per Share in Automotive Companies
رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی با سود هر سهم در شرکت‌های خودروسازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Production and Employment Comparative Advantage in the Agriculture Sector of Iran Provinces
بررسی مزیت نسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزی استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Local Governments Financial Challenges: Case Study I.R.Iran
چالش‌های تأمین مالی دولت‌های محلی و راهکارهای مقابله با آن:مطالعه موردی دولت‌های محلی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Monetary and Fiscal Policies and Production of Agriculture Sector
سیاست‌های پولی، مالی و تولید بخش‌‌کشاورزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Real Currency Exchange Rate on Unemployment in Iran
اثر نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Relationship between Air Pollution, Energy Intensity and Economic Openness in Iran
ررسی رابطه میان آلودگی هوا، شدت انرژی و باز بودن اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 9 (2012-12)


Establishing Cost Price System Using Activity Based Costing (ABC) in Government Agencies
استقرار سیستم قیمت تمام‌شده با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در سازمان‌های دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impacts of Value-Added tax on Profitability, Capital and Financial Sources of Listed Companies in Tehran Stock Exchange
تأثیر مالیات بر ارزش‌افزوده بر سودآوری، سرمایه و منابع مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Economic Growth and Trade Relaxation on the Pollution of Environment
بررسی تأثیر رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط‌زیست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Oil Shocks on Selected Stock Market Returns
تأثیر تکانه‌های نفتی بر بازده بازارهای بورس اوراق‌ بهادار منتخب جهان با تأکید بر بورس اوراق‌بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Causal Relationship of Resistive Economy and Investment in Iran: An Empirical Analysis of the Resistive- Based Approach to Economy
رابطه علی شاخص مقاومتی و سرمایه‌گذاری در ایران: تحلیلی تجربی از اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Relationship between Ownership Structure and Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد پانل دیتا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 7 (2012-10)


A Glance at the Financial Markets Transformation the World and Iran in the Year 2011
نگاهی به تحولات بازارهای مالی ایران و جهان طی سال 1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Requirements for Foreign Investment in the Year of National Production, Supporting Iranian Capital and Labor
الزامات سرمایه‌گذاری خارجی در سال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Economic Value and Accounting Value with Return on Equity Outstanding Firms in Tehran Capital Market
رابطه سود اقتصادی و سود حسابداری با حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های برتر پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Introduction to Market Definition Based on Hypothetical Monopolist Test
درآمدی بر نظریه تعریف بازار بر اساس آزمون انحصارگر فرضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prospect for Non Oil Export in the Fifth Development Plan
چشم‌انداز صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Pricing Capital Assets with a View on New Economic Models
مروری بر مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با نگرش بر مدل‌های اقتصادی نوین مبتنی بر آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Asymmetric Effects of Real Exchange Rate Fluctuations on the Economic Growth of Iran: Markov – Switching Approach
اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصاد در ایران: رهیافت مارکوف - سوئیچینگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 6 (2012-9)


گزارش به‌روز شده صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد جهانی
| [PDF-FA] | [XML] |

ویژگی‌های اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقتصاد تجربی و کاربردهای آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مالیات توبین و مسائل مربوط به آن قسمت دوم: معرفی مالیات توبین و اهداف آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دورنمای اقتصاد جهان، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به اهمیت و ابعاد سیاست‌های تأمین مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاریخچه سیاست پولی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بانکداری اسلامی در برخی از کشورهای جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر بحران مالی اخیر و اثر آن بر اقتصاد نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2012-8)


بررسی مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی سیستم بانکی به تفکیک استان در پایان بهمن‌ماه 1390
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به اقدامات انجام شده پیرامون ایران‌کد و الزامات قانونی آن
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی مدل‌های اقتصادسنجی با روش‌های مبتنی بر ریاضیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیمه‌های خرد، اهداف، الگو‌ها، تجربه کشورهای موفق و روند آن در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در مؤسسات مالی:شرکت تعاونی اعتبارگروه صنعتی ایران خودرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظاتی درباره داده‌های اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مالیات توبین و مسائل مربوط به آن قسمت اول: مالیات بر معاملات مالی و تجربه آن در جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر رابطه بازده غیرعادی سهام و محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روند سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در چهار برنامه توسعه کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بانکداری اسلامی دربرخی کشورهای جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند تولیدی و تجاری کشاورزی ایران و کشورهای منتخب با توجه به آزادسازی تجاری دهه اخیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر بحران مالی اخیر و اثر آن بر اقتصاد نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عوامل جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند
| [Abstract-FA] | [XML] |

ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه‌های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2012-6)


گفتگو با واسیلی لئونتیف 14 آوریل 1997
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روند تحولات شاخص‌های اقتصاد انرژی در بخش کشاورزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درباره سیاست‌های جایگزین افزایش حقوق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به مفاد قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی در بخش نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استانداردهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در انتشار داده‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناخت فساد سیاسی در کشورهای کم‌‌درآمد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و نقد نظریه‌های فقرزدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساختارها و متغیر‌های اثر‌گذار در بازار مسکن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل تورم پولی با بهره‌گیری از بنیان‌های خرد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه‌گیری هزینه رفاهی تورم در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2012-5)


تورم پایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگو با یانوس کورنای 10 ژوئن 1998
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به رابطه مصرف گاز طبیعی در رشد اقتصادی و اولویت‌بندی مصرف گاز در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فضای کسب و کار در ایران و سایر کشورها طی سال‌های (2012-2003) از منظر بانک جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی بر تعادل منابع آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهم‌ترین کاستی‌های بازرگانی داخلی ایران و رویکرد برنامه پنجم توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر نظریه‌های تجارت بین‌الملل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فریدریک آگوست ون هایک اقتصاددان لیبرال قرن بیستم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر اخبار اقتصاد کلان بر روی بازدهی سهام: شواهدی جدید با پوشش روزنامه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تکدی‌گری و مبادلات اقتصادی در بازار سنتی تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وقتی ارزها فرو می‌ریزند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد بهره‌وری نیروی‌کار در بخش صنایع بزرگ استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2012-4)


مکانیزم انتقال پولی و اثربخشی سیاست‌های پولی در ایران (بخش دوم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگو با پل ساموئلسون 23 دسامبر 2003
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موانع بهبود شاخص تجارت فرامرزی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تجارت خارجی محصولات بخش کشاورزی طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تطبیقی تمکین مالیات برارزش‌افزوده در کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها با تأکید بر روش‌های غیربانکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازکردن جایی برای چین در اقتصاد جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری در شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اتحادیه پولی اروپا: موفقیت‌های گذشته و مشکلات جاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی قرض‌دهی در اندیشه اسلامی و مقایسه آن با الگوهای رقیب اقتصاد متعارف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین و محاسبه درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور طی دو مقطع (1385-1375)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توزیع درآمد در استان مازندران طی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر علل فقر از منظر اقتصاد متعارف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 12 (2012-3)


مکانیزم انتقال پولی و اثربخشی سیاست‌های پولی در ایران (بخش اول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگو با رابرت ای لوکاس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به تولید محصولات آلومینیوم و مس پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش محاسبه شاخص توسعه انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به روش‌های اصلاح نظام بازنشستگی و چارچوب کلی اصلاح آن در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فقرکودک و تمایز آن از فقر خانوار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خرید خودرو خانوارهای شهری و روستایی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر اثر حق‌ثبت اختراع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی یارانه‌ها در بهبود توزیع درآمد در برنامه‌های توسعه ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهانی‌شدن، فقر و نابرابری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه‌گیری مزیت رقابتی عوامل تولید در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 11 (2012-2)


روش‌های پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در بازارهای آتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگو با کریستوفر ای. سیمز نوامبر 2003
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به تولید سنگ‌آهن و ذغال‌سنگ پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظاتی در خصوص تأمین‌مالی بخش کشاورزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش صندوق بین‌المللی پول از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به قانون کار در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ریسک و حسابرسی مبتنی بر ریسک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییر ذخایر ارزی ایران از دلارآمریکا به دیگر ارزهای مورد پذیرش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

متخصص اقتصادکلان به عنوان دانشمند و مهندس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه بانک تجاری و نهاد قرض‌الحسنه در حوزه تأمین مالی خرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل تغییرات مصرف برق در بخش‌های اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یارانه‌های انرژی و اصلاحات انجام شده در کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار با تأکید بر جایگاه ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 9 (2011-12)


ساماندهی بازار طلا و نقش آن در بهبود نظام تأمین مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگو با میلتون فریدمن می 2002
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت مصرف جهانی برق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موارد استفاده از نرخ برابری قدرت خرید و تفاوت آن با نرخ ارز بازار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاست‌های اشتغال و تأمین‌اجتماعی در کره‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد طرح گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقدمه‌ای بر اصول سیاست رقابتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آمایش سرزمین راهی به‌سوی تعادل نظام شهری و توسعه‌یافتگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت مطالعات جدید در اقتصاد توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه بازار فارکس با بازار سهام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معمای غرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آثار اقتصادی و بسترهای قانونی برای تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک (جوینت ونچر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی مهم‌ترین محورهای ناظر بر سیاستگذاری در حوزه حمایت‌های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 5 (2011-8)


جایگاه صنعت بیمه در نظام تأمین مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگو با فرانکو مودیگلیانی نوامبر 1999
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به تولید و مصرف برق در جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش نظام سرمایه‌داری در ایجاد بحران‌های اقتصادی و مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به رابطه بین سرمایه‌گذاری‌های مسکن و رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

همسوسازی روابط اقتصادی و سیاسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خوشه‌های صنعتی راهبرد نوین حل مشکلات صنایع کوچک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قرض‌الحسنه ونقش آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مزایا و محدودیت‌های شاخص متعارف عمق مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیمه‌های اعتباری، چالش‌ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2011-6)


صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مالیات سبز در کشورهای توسعه‌یافته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اصلاحات پیشرفته مدیریت مالی دولت در کشورهای جنوب شرق اروپا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به سیاست‌های ارزی کشور و چارچوب مناسب تعیین نرخ ارز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مالیات سبز در مسیر توسعه پایدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مالیات بر ارزش‌افزوده و اثرات آن: تجربه کشورها و شیوه اجرا در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه و تحلیل استراتژیک بازار بورس ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شاخص‌های خرد و کلان مؤثر بر بازده سهام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر تحلیل بنیادی سهام در بورس منطقه‌ای اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2011-4)


شرکت‌های تأمین سرمایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه همراه با کرامت انسانی "نویسنده: آمیت بهادری"
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دورنمای نفت از دو دیدگاه متفاوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نکاتی پیرامون اصلاح نظام خزانه داری دولت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تئوریک انواع روش‌های خصوصی‌سازی وقابلیت بکارگیری این روش‌ها در واگذاری مراکز تلفن به بخش خصوصی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ابعاد تأثیر‌گذار بر ساختار امنیتی بازار جهانی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الزامات مدیریت واردات درکشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات حقوق مالکیت معنوی بر اقتصاد کشورها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل عملکرد و چشم‌انداز واردات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 11 (2011-2)


چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و ایران و قیمت جهانی نفت خام و تقاضای آن در سال‌های 2010 و 2011
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بودجه‌ریزی در ترکیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحولات سیاست‌های اجتماعی و بازار کار در فرانسه و انگلستان: وابستگی به مسیر طی‌شده و همگرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقتصاد رانتی در ایران و راه‌های برون رفت از آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین ارزشی افزوده اقتصادی و نرخ بازده‌سرمایه‌گذاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاست ارزی چین و تجارت کشورهای آسیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای مالیات بر حامل‌های انرژی در کشور‌های منتخب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاست‌های توسعه‌ای حمل‌ونقل گازسوز (CNG) در سایر کشورها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت بازنگری شیوه‌های تولید و مصرف انرژی در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش خصوصی‌سازی در عملکرد سرمایه ساختاری در صنعت بانکداری ایران (یک رویکرد غیر مالی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 9 (2010-12)


چشم‌انداز نظام اقتصاد بین‌الملل و جایگاه ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استقلال بانک مرکزی، شفافیت و پاسخگویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انواع روش‌های هدفمندی یارانه‌ها با تأکید بر روش انتخاب شده در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر پنجمین نشست سران گروه 20
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور درچهار سال اول برنامه چهارم توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی اجمالی چارچوب الگوی میان‌مدت مخار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کسب و کارها و منابع تأمین مالی متناسب با آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل مطالبات معوق شبکه بانکی استان قزوین (چالش‌ها و راهکارها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار بانک در جامعه اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اوراق (صکوک) اجاره ابزاری نوین برای تأمین مالی شرکت‌های لیزینگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل و بررسی جایگاه سازمان اوپک طی سال‌های آینده بر بازار نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر هدفمندکردن یارانه‌ها در فرایند صادرات غیرنفتی با تأکید برهزینه سردخانه و انبارداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 7 (2010-10)


هدفمندی یارانه‌ها، پیامدها و سیاست‌های پولی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ضوابط سیاستی – نظارتی شبکه بانکی در دوره 1389- 1387
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به علل و ابزارهای جنگ ارزی بین کشورها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توصیه‌ای برای رهیافت هوشمندانه به مسائل در حال ظهور سیستم‌های مالکیت معنوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقدمه‌ای بر نوآوری در محصول و فرایند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ارزیابی روش‏های پرداخت نقدی یارانه‎ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه و تحلیل روند رشد و سهم بخش‌های اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد و مزیت نسبی آنها در دوره 1386-1379
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بحث‌های جاری در باره سیاست زیربنایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 101 (2010-3)


نظام پرداخت یارانه حامل‌های انرژی: مشکلات و ضرورت بازنگری آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت و کنترل صندوق‌های بودجه‌ای(بخش اول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تجربه کشورها در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها (با تاکید بر اصلاح یارانه مواد غذایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاست یارانه‌های هدفمند و راهبرد رسانه ملی در فرهنگ‌سازی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش‌های شناسایی اقشار آسیب‌پذیر (اولین گام در هدفمند‌سازی یارانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چاه سیاه یا طلای سیاه؟ اثر قیمت‌های نفت و گاز بر مالیه عمومی اندونزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آثار واقعی و توزیعی آزاد‌سازی قیمت فر‌آورده‌های نفتی: مورد اندونزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 95 (2009-10)


آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورهای آسیایی و چشم‌انداز اقتصادی آسیا طی سال‌های (2010-2009)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اجمالی فضای کسب و کار در ایران در مقایسه با سایر کشورها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درس‌هایی از سیاست‌های اتحادیه اروپا برای توسعه منطقه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش صنایع کوچک در توسعه اشتغال با گسترش خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان مرکزی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی (مطالعه موردی: استان فارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 93 (2009-8)


نگاهی به ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حسابهای اقتصادی استان فارس و مقایسه آن با استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش رقابت پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی آنها با تأکید بر توسعه رویکرد خوشه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به صادرات خدمات فنی و مهندسی درایران طی دوره (1387-1380)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر کسری بودجه دولت بر کسری تجاری در اقتصاد ایران (با استفاده از روش ARDL ، طی سال‌های (1386-1345)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رفتار دولت‌ها با پول ملی پیشینه‌ای از سیاست‌های اصلاحی درست و نادرست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 89 (2009-4)


مکتب کلاسیک جدید
| [Abstract-FA] | [XML] |

حاکمیت شرکتی و کنترل
| [Abstract-FA] | [XML] |

عدالت اقتصادی و راهبردهای مبتنی بر مفهوم
| [Abstract-FA] | [XML] |

تحلیل مقایسه‌ای نظامهای قیمت‌گذاری نفت خام در پرتو تحولات ساختاری بازار جهانی نفت تا آستانه تأسیس بورسهای نفتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

گسترش کارآفرینی میان زنان
| [Abstract-FA] | [XML] |

نگاهی به شاخص توسعه انسانی و جایگاه ایران در برخورداری از توسعه انسانی در مقایسه با سایر کشورها
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 87 (2009-2)


بررسی موانع اجرایی واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [XML] |

نگاهی به بازار ارز و طلا و نفت در سال 1386
| [Abstract-FA] | [XML] |

بهره‌وری سرمایه در اقتصاد کشور طی سالهای 1385-1380
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت توزیع درآمد با استفاده از محاسبه ضریب جینی و شاخص رفاه سن طی سالهای 1386 -1368
| [Abstract-FA] | [XML] |

مروری اجمالی بر مبانی نظری و وظایف مدیریت ریسک در فعالیتهای اقتصادی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 85 (2008-12)


نگاهی به تحولات بازار طلا پس از جنگ دوم جهانی تاکنون
| [Abstract-FA] | [XML] |

عملکرد درآمدهای مالیاتی استان کرمان در 9 ماهه ابتدایی سال 1386
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد صنعت هواپیمایی کشور و تعیین آثار مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اختصاص یارانه به فرودگاههای کوچک بر افزایش حجم پروازهای داخلی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی صنعت استان کرمان با نگاهی به دوره 5 ساله 1385-1381
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت تسهیلات حساب ذخیره ارزی در استان ایلام طی برنامه سوم توسعه
| [Abstract-FA] | [XML] |

عملکرد بورس کالای ایران از ابتدای تأسیس تا پایان سال 1386
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 83 (2008-10)


صنعت سیمان در استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تحلیل پیامدها و دستاوردهای تجاری جهانی شدن، منطقه‌گرایی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بهره‌وری نیروی انسانی و رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [XML] |

نگاهی به عملکرد بورس اوراق بهادار ایران از سال 1381 تا انتهای سال 1386، اهداف و چالشهای پیش رو
| [Abstract-FA] | [XML] |

راهبرد انرژی بوش- چنی سلطه بر نفت جهان
| [Abstract-FA] | [XML] |

تحولات ژئوپلتیک انرژی، با تأکید بر نقش گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 81 (2008-8)


اقتصاد نئوکلاسیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد شاخصهای اقتصادی- فنی بخش انرژی در استان فارس طی سالهای 1385 - 1379
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی موانع نهادی سرمایه‌گذاری صنعتی مطالعه موردی: استان آذربایجان‌غربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مالیات بر عایدات سرمایه در اصلاح ساختار تقاضا و تعدیل نوسانهای قیمتی مسکن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملکرد صادرات غیر نفتی استان فارس طی سالهای 1385 - 1378
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 79 (2008-6)


بررسی اجمالی عملکرد نظام مالیاتی کشور در سالهای اخیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقتصاد نهادی جدید، آغاز، معنا و دورنماها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت منطقه ویژه اقتصادی شیراز (توانمندیها، امکانات و مستندات)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط اقتصاد و جامعه‌شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پدیده فقر و نابرابری اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور در برنامه چهارم توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 77 (2008-4)


مروری بر سیاست ورود موقت در راستای توسعه صادرات غیرنفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کالبد شکافی بیکاری در استان یزد: بیم‌ها و امیدها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مزیت نسبی منسوجات ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد تعاونیهای مرزنشین استان فارس طی سالهای 1384 و 1385
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی پیرامون جایگاه بازار غیر‌رسمی سرمایه و پول در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظاتی در ضوابط قانون بودجه سال 1387 (موضوع انضباط مالی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر عملکرد بخش گردشگری بر شاخصهای کلان اقتصادی طی برنامه سوم توسعه (با نظری اجمالی به سیاستهای این بخش در برنامه چهارم توسعه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 75 (2008-2)


روند نرخ تورم طی سالهای اخیر، علت‌شناسی و ارائه راهکارهای اجرایی مقابله با آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر نرخ تورم و هزینه خانوارهای کشور با استفاده از مدل داده- ستانده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 73 (2007-12)


بررسی راهکارهای اشتغال انعطاف‌پذیر در هزاره سوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به بازار ارز و طلا در سال 1385
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص بخشهای کلیدی اقتصاد ایران از دیدگاه اشتغال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای واسطه‌ای و اولیه بخش صنعت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملکرد شهرکهای صنعتی در استان گلستان و ارائه راهکار اجرایی برای بهبود آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 71 (2007-10)


برآورد ظرفیت مالیاتی استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد ظرفیت مالیاتی استان خراسان (با استفاده از روش محاسبه سرانه ارزش افزوده بنگاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند و الزامات افشای اطلاعات در بازار سرمایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ریسکهای موجود در ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان بانکها در بانکداری الکترونیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به مفهوم بهره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 69 (2007-8)


استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در مؤسسه‌های آموزش عالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آثار تجارت الکترونیک بر بهبود نظام مدیریتی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضع توزیع درآمد و سطح رفاه در استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی تنظیم بازار روغن نباتی و گوشت قرمز در سال 1386
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش و جایگاه کارآفرینی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 67 (2007-6)


وضعیت اقتصادی و اصلاحات مالیاتی اندونزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری اجمالی بر سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ظرفیت بالقوه مالیات صنف زرگر و طلافروش شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سهام عدالت در بطن خصوصی‌سازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی تنظیم بازار تخم‌مرغ و گوشت مرغ در سال 1386
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملکرد بورس منطقه‌ای استان کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 65 (2007-4)


کنترل سرمایه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اعطای جایزه نوبل در اقتصاد به پروفسور ادموند فلپس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد شهرکهای صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود شرایط آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ریسکهای مختلف شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بها‌دار طی سالهای (82-1387)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اقتصادی مالیات بر انتقالات فرامرزی و قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملکرد بورس منطقه‌ای استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از رابطه مبادله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 63 (2007-2)


مکتب کینزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی صنعت گردشگری در استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر تعویق مالیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها در استان لرستان و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود وضع آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موانع و محدودیتهای توسعه بندر چابهار به عنوان یک منطقه آزاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل داده ستانده در تحلیل وابستگی بین بخشی کشاورزی و انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 61 (2006-12)


بررسی جایگاه و نقش گمرک در اجرای مالیات بر ارزش افزوده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکتب اصالت فایده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد طرح جامع سیمان در ساماندهی صنعت سیمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و اندازه گیری ظرفیت مالیاتی در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت در بازار طلای ایران طی پنج ماهه پایانی 1384 و فروردین 1385
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 59 (2006-10)


تخمین تابع عرضه صادرات و تحلیل مزیت نسبی صادرات خرمای ایران با استفاده از شاخصهای RCA و RSCA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرشهای معاصر در اقتصاد پوزیتیویستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند نحوه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی در مورد سهام بورس اوراق بهادار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرشی بر روند شاخصهای کلان صنعتی در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 57 (2006-8)


بررسی عملکرد حساب تولید استان مازندران در سالهای (1380-1376)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی موانع و مشکلات توسعه بانکهای خصوصی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر نرخ بیکاری در سال 1383 (مطالعه موردی استان خراسان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه و تحلیل آثار سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چارچوب برنامه توسعه و کاربری فن آوری ارتباطات و اطلاعات در ایران (تکفا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اجلاس داووس محملی برای جهانی شدن و راهکارهای جهانی شدن اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل Garch برای تغییر پذیریهای قیمت نفت خام
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 55 (2006-6)


استقرار گام به گام مالیات بر ارزش افزوده در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پیامدهای پول شویی و آثار آن بر امنیت اقتصادی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علل کاهش ذخایر ماهی های خاویاری دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مکتب نهادگرایی در سیر اندیشه های اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ضرورت و امکان تأسیس صندوق نفت در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 53 (2006-4)


چالشهای انقلاب بانکداری الکترونیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معافیتهای مالیاتی در قوانین کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرایند جهانی شدن و آسیب پذیری اقتصاد ملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مالیات بر درآمد بخش کشاورزی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأملی بر بوروکراسی در کشورهای جهان سوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) بر سرمایه‌گذاری خارجی بخش حرفه حسابداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحولات اقتصادی اخیر در اتحادیه اروپا و روابط آن با ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 51 (2006-2)


وظایف خزانه و مدیریت نقدینگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی میزان صادرات غیرنفتی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران: یک تحلیل تجربی (1383-1355)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به شاخصهای سنجش مبارزه با فساد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به عملکرد طرح اصلاح ساختار چای در ساماندهی صنعت چای کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صندوق ذخیره توسعه و عمران ملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Asymmetric Effects of Real Exchange rate Fluctuations on the Economic Growth of Iran: Markov-Switching Approach
اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد هزینه ها و سیاستهای بودجه ای دولت در بخش بهداشت و درمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 49 (2005-12)


شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان، چالش ها و آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهندسی مالیاتی با تشکیلات جدید مؤدیان بزرگ (مطالعه موردی شهرستان مشهد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد گسترده اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در سطح جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پیامدهای اقتصادی در بازار بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار اشتغال در بخش غیررسمی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش شش ماهه بورس منطقه ای کرمان از افتتاح تا پایان 1383
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 47 (2005-10)


جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی ترکیب مخارج بودجه دولت بین گروه کشورهای منتخب توسعه یافته، در حال توسعه و ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روشهای تقویت نظامهای نظارتی برای حمایت و حضور در بازار سرمایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خلاصه عملکرد شهرکهای صنعتی استان هرمزگان و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود وضع آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و محاسبه ظرفیت بالقوه مالیات بر حقوق و دستمزد در استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملکرد تسهیلات اعطایی به بخش صنعت استان مرکزی در سالهای 1382- 1379 وجوه اداره شده- تکلیفی- رهبری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles