Journal archive for Google Scholar Robot!

Monthly Quarterly Journal of Economic Research and Policies

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادیVolume 20, Number 1 (2020-5)


بررسی تأثیر سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی فردی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهار تورم در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رهیافت الگوی استقرار طرحهای FDI سرمایه گذاران افغانستانی در استانهای کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه کارکنان شاغل در اداره کل امور مالیاتی خوزستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نحوه قیمت گذاری بنزین و یارانه های آن در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاراتر کردن مدیریت داراییهای عمومی در کرواسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles