Journal archive for Google Scholar Robot!

Monthly Quarterly Journal of Economic Research and Policies

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادیVolume 9, Number 95 (2009-10)


آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورهای آسیایی و چشم‌انداز اقتصادی آسیا طی سال‌های (2010-2009)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اجمالی فضای کسب و کار در ایران در مقایسه با سایر کشورها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درس‌هایی از سیاست‌های اتحادیه اروپا برای توسعه منطقه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش صنایع کوچک در توسعه اشتغال با گسترش خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان مرکزی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی (مطالعه موردی: استان فارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles