Journal archive for Google Scholar Robot!

Monthly Quarterly Journal of Economic Research and Policies

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادیVolume 20, Number 9 (2021-1)


بررسی تولید ناخالص داخلی و مزیت نسبی بخش ها ی اقتصادی طی برنامه سوم،چهارم و پنجم توسعه اقتصادی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویر احمد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر چگالی جمعیت بر بهره وری نیروی کار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی راهبردی سیاستهای تجاری جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر اجتناب مالیاتی بر سرمایه‌گذاری کار با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر توانایی مدیریت و راهبری شرکتی: رویکردی نوین در سنجش اجتناب مالیاتی در سطح اقتصاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد توابع تولید واحدهای دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های منتخب)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پویایی صنعت بیمه در ایران با رهیافت زنجیره‌ی مارکوف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد بانک های سرمایه گذاری در جهان و مقایسه آن با بانک های سرمایه گذاری در ایران در راستای توسعه تأمین مالی در بازار سرمایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles