Journal archive for Google Scholar Robot!

Monthly Quarterly Journal of Economic Research and Policies

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادیVolume 9, Number 101 (2010-3)


نظام پرداخت یارانه حامل‌های انرژی: مشکلات و ضرورت بازنگری آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت و کنترل صندوق‌های بودجه‌ای(بخش اول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تجربه کشورها در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها (با تاکید بر اصلاح یارانه مواد غذایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاست یارانه‌های هدفمند و راهبرد رسانه ملی در فرهنگ‌سازی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش‌های شناسایی اقشار آسیب‌پذیر (اولین گام در هدفمند‌سازی یارانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چاه سیاه یا طلای سیاه؟ اثر قیمت‌های نفت و گاز بر مالیه عمومی اندونزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آثار واقعی و توزیعی آزاد‌سازی قیمت فر‌آورده‌های نفتی: مورد اندونزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles