Journal archive for Google Scholar Robot!

Monthly Quarterly Journal of Economic Research and Policies

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادیVolume 5, Number 47 (2005-10)


جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی ترکیب مخارج بودجه دولت بین گروه کشورهای منتخب توسعه یافته، در حال توسعه و ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روشهای تقویت نظامهای نظارتی برای حمایت و حضور در بازار سرمایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خلاصه عملکرد شهرکهای صنعتی استان هرمزگان و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود وضع آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و محاسبه ظرفیت بالقوه مالیات بر حقوق و دستمزد در استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملکرد تسهیلات اعطایی به بخش صنعت استان مرکزی در سالهای 1382- 1379 وجوه اداره شده- تکلیفی- رهبری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles