Journal archive for Google Scholar Robot!

Monthly Quarterly Journal of Economic Research and Policies

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادیVolume 9, Number 93 (2009-8)


نگاهی به ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حسابهای اقتصادی استان فارس و مقایسه آن با استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش رقابت پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی آنها با تأکید بر توسعه رویکرد خوشه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به صادرات خدمات فنی و مهندسی درایران طی دوره (1387-1380)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر کسری بودجه دولت بر کسری تجاری در اقتصاد ایران (با استفاده از روش ARDL ، طی سال‌های (1386-1345)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رفتار دولت‌ها با پول ملی پیشینه‌ای از سیاست‌های اصلاحی درست و نادرست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles