مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف وچشم انداز نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مجله اقتصادی از سال 1364 با رویکرد تخصصی وبا هدف انتشار مقالات کارشناسان وزارت امور اقتصادی ودارایی وسازمان های تابعه ,دانشجویان ,پژوهشگران واساتید دانشگاه ها وسایر کارشناسان در زمینه موضوعات اقتصادی محافل سیاست گذاری اقتصادی کشور منشر میشود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی:
http://ejip.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب