مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

زیور حاتمی زاده (مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی)

عماد الدین سخایی(مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی)

علیرضا نظری (مشاور معاون امور اقتصادی)

نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی:
http://ejip.ir/find-1.41.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب