مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
رییس شورای راهبری و سیاستگذاری فصلنامه: سیدمحمد هادی سبحانیان
سردبیر: داود منظور
معاون سردبیر: علیرضا نظری
مدیر داخلی: زهرا اسدی

ویراستاران ادبی: محمد حسنی، زهرا صدیقی

نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی:
http://ejip.ir/find-1.40.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب