مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

سهیلا امیرکمالی (مشاور معاون امور اقتصادی)

زیور حاتمی زاده (مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های مالی)

سید رضا عظیمی (مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی و بازرگانی)

سیف اله اسلامی(مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های تولیدی)

عماد الدین سخایی(مدیر کل دفتر پایش وبهبود محیط کسب وکار)

علیرضا نظری (مشاور معاون امور اقتصادی)

نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی:
http://ejip.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب