مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله اقتصادی- صاحب امتیاز: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیر مسئول: محمدعلی دهقان دهنوی

سردبیر: داود منظور
معاون سردبیر: علیرضا نظری

مدیر داخلی: عادل حنیفی 

ویراستاران ادبی: محمد حسنی، زهرا صدیقی

نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی:
http://ejip.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب