مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله اقتصادی-صاحب امتیاز: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیر مسئول:حسین میر شجاعیان حسینی

سردبیر: داود منظور

مدیر داخلی: 

ویراستار ادبی:محمد حسنی

نشانی مطلب در وبگاه مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی:
http://ejip.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب