Journal archive for Google Scholar Robot!

Monthly Quarterly Journal of Economic Research and Policies

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادیVolume 6, Number 63 (2007-2)


مکتب کینزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی صنعت گردشگری در استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر تعویق مالیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها در استان لرستان و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود وضع آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موانع و محدودیتهای توسعه بندر چابهار به عنوان یک منطقه آزاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل داده ستانده در تحلیل وابستگی بین بخشی کشاورزی و انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles