Journal archive for Google Scholar Robot!

Monthly Quarterly Journal of Economic Research and Policies

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادیVolume 12, Number 2 (2012-5)


تورم پایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگو با یانوس کورنای 10 ژوئن 1998
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به رابطه مصرف گاز طبیعی در رشد اقتصادی و اولویت‌بندی مصرف گاز در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فضای کسب و کار در ایران و سایر کشورها طی سال‌های (2012-2003) از منظر بانک جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی بر تعادل منابع آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهم‌ترین کاستی‌های بازرگانی داخلی ایران و رویکرد برنامه پنجم توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر نظریه‌های تجارت بین‌الملل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فریدریک آگوست ون هایک اقتصاددان لیبرال قرن بیستم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر اخبار اقتصاد کلان بر روی بازدهی سهام: شواهدی جدید با پوشش روزنامه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تکدی‌گری و مبادلات اقتصادی در بازار سنتی تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وقتی ارزها فرو می‌ریزند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد بهره‌وری نیروی‌کار در بخش صنایع بزرگ استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles